@wygolony_libek-97:
Źródło internet:
Konkordaty co do zasady zawierane są jako umowy stabilne i permanentne, ale, na co zwracają realistycznie uwagę nawet komentatorzy ze strony kościelnej, nie należy ich traktować jako umów wieczystych. Możliwość uznania konkordatu z 1993 r. za nieważny bezpowrotnie minęła w związku z niepodniesieniem wspomnianej kwestii przez stronę polską w relacjach ze Stolicą Apostolską. Brak jest także obecnie wyraźnych przesłanek do uznania traktatu za wygasły, np. na skutek zasadniczej