Wpis z mikrobloga

hm...jak to jest z tym trybunałem stanu odnośnie Glapińskiego bo na wiki czytam

w odniesieniu do Prezesa NBP wniosek w tej sprawie może złożyć co najmniej 1/4 (115) posłów lub Prezydent RP (za kontrasygnatą), a decyzja o postawieniu przed Trybunałem Stanu zapadała bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów w Sejmie. Jednakże Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 stycznia 2024 r. sygn. akt K 23/23[3] uznał art. 11 ust. 1 zdanie drugie ustawy o Trybunale Stany za częściowo niezgodny z art. 227 ust. 1 w związku z art. 227 ust. 2 w związku z art. 227 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie, w jakim umożliwia zawieszenie w czynnościach Prezesa Narodowego Banku Polskiego wskutek podjęcia przez Sejm, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, uchwały o pociągnięciu Prezesa Narodowego Banku Polskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Trybunał wskazał, że minimalną dopuszczalną większością jest 3/5 (276) posłów[4].


Dziwnym trafem TK 11 stycznia tego roku takie coś wydał.
Ktoś coś o tym więcej?

#sejm #polityka #trybunalstanu #glapinski #pytanie
  • 2
  • Odpowiedz