Przetwarzanie danych osobowych

W związku z podaniem przez Ciebie Twoich danych osobowych w związku z rejestracją w serwisie Wykop.pl informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wykop Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363), ul. Grodziska 8, z którą możesz kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@wykop.pl.
  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@wykop.pl.
  3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rejestracji w Wykop.pl oraz weryfikacji Twojej tożsamości związanej z bezpiecznym logowaniem w wykop.pl, a więc zawarcia i realizacji umowy na warunkach określonych w regulaminie Wykop.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będziesz pozostawał zarejestrowanym użytkownikiem Wykop.pl, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia roszczeń.
  5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, a także w określonych przypadkach prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania może być niemożność korzystania z usług świadczonych przez Wykop.pl.
  8. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.