RODO w wykonaniu Idea Bank

BookaYashee
BookaYashee

Logując się do systemu transakcyjnego zauważyłem okno z umową poniżej pól do wpisywania hasła. 

Pierwsza myśl, rodo. I faktycznie ale już sam początek "Loguj się do Bankowości Internetowej potwierdzam zapoznanie się z poniższą informacją:" zapowiada że coś jest nie tak. Im dalej czytam tym bardziej robi się ciekawiej. Ilość bełkotu w tekście jest ogromna. To nie są pojedyncze literówki ale całe zdania napisane bez jakiegokolwiek sensu.  Ciężko uwierzyć że coś takiego mogło się znaleźć na stronie banku. 

Tekst "ustosunkowuje" się nawet do Boga co prawda z boku ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Tekst w oryginale można zobaczyć na  stronie do logowania wystarczy wpisać dowolną liczbę jako login.

Poniżej pełny tekst. Miłej lektury. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loguj się do Bankowości Internetowej potwierdzam zapoznanie się z poniższą informacją:

Administrator państwa z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (dalej "Bank"). Z Bankiem można się połączyć z telefonicznie pod nr +48 22 101 10 10. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z góry można: za pośrednictwem e-mail - privacy@ideabank.pl lub pisemnie - Inspektor Ochrony Danych, Idea Bank SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

Podstawę prawną firmy Pani. 6 ust. 1 lit. a), b), c) jeśli) RODO. Dane próbane zostaną w celu:
PIERWSZE CZYNNOŚCI ZAWIERAJĄCE ZAWARTE W PORZĄDKU,
c) czynności wykonywania czynności czynności czynności czynności czynności czynności czynności czynności czynności czynności czynności czynności czynności czynności czynności czynności czynności Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo Prawo
Chodzi o to, że:....., w tym profilowaniu, w celu wyjścia i zawarcia umowy wartości. Obowiązuje podział na serwery w części;
- FTCA, CRS oraz AML - na podstawie przepisów prawa: 1) ustawy o Rządach Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; 2) ustawy o wymianie informacji podatkowych z pakietami; 3) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- analizować, a następnie analizować, a także, czy też nie, czy też nie.
W przedmiocie rozważań w przedmiocie roszczenia wszczętego na drodze sądowej;
Marketing, finanse, marketing, marketing, zarządzanie, finanse, marketing - przypisanie klienta do głównego segmentu - w ten sposób segmentacja w celu komunikowania się z klientami (segmentacja dochodowa i marketingowa), - prowadzący działalność prawną jest prawnie uzasadniony interes Banku papierów wartościowych;
1) marketing bezpośredni; 2) poczty elektronicznej w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy iw formularzu wiadomości na temat numeru telefonu oraz na temat podajęcej się poczty e-mail i numeru telefonu do wykonania W tym celu należy podać numer telefonu i numer telefonu.
przygotowuje się do tego, aby: -.
archiwalnym, dla którego Podstawa Prawna Să przepisy prawa ustawy Prawo bankowe oraz Kodeksu Cywilnego, A takze na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego Zabezpieczenia Banku Informacji na Wypadek prawnej Potrzeby wykazania faktów związanych z umowa LUB świadczeniem Usługi na pani / Pana Rzecz;
-. -........
W takim przypadku, w tym profilowaniu, na podstawie arkusza kalkulacyjnego, w celu odliczenia, , Stany Zjednoczone. W okresie negatywnego wyroku w sprawie wyceny kredytowej lub komitetu kredytowego; Informujemy, że ulubioneuje Pani / Panu prawo do użytku interwencyjnego.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank:
W związku z tym, że: - w przypadku, gdy się o to decyduje, czy też nie, to ma zastosowanie w stosunku do innych przedsiębiorstw. warunki, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa ban pień - okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania;
dla celów statystycznych i wobec analiz - przez okres trwania zobowiązania;
W celach archiwalnych - przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, bug Ze z przepisów prawa bedzie wynikał dłuższy okres LUB została zgłoszona reklamacja LUB roszczenie;
dla celu: 1) marketingu bezpośredniego; 2) poczty elektronicznej w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy iw formularzu wiadomości na temat numeru telefonu oraz na temat podajęcej się poczty e-mail i numeru telefonu do wykonania "Faza", "SMS" i "Droga telefoniczna"; 3) udzielanie pożyczek na rzecz takich banków jak Banki kapitałowo lub czasowo;
w odniesieniu do Pani / Pana reklamowania się z roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.
W jakimś terminie przysługuje - telefonicznie (telefonicznie), telefonicznie (CallCenter Banku) lub papierowo. W przypadku przypadku Bank przestanie przetwarzać, które będzie Pana (i) panie (Pana), Pana (i), Instrukcja do wykonanianego, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Pani / Pana dane netto wydatkowane przez ich podmioty, podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawo do tego, że PESEL lub Rejestrują się również w przypadku nałogu na podstawie swojej wyraźnej zgody.

W zarządzaniu prawem wykonywania rachunków Banki: 1) łączą się ich wartość przekracza 200 zł, są ustalalne, co najmniej 30 dni i usunięte, co najmniej miesiąc od wysłania Klientowi wezwania do zapłaty; 2) nie upłynęło 10 lat od dnia uprawniającego do orzeczenia sądowego w sprawie roszczeń na rzecz sądów polubownego,

W języku włoskim, w języku angielskim. Banowiec: 1) łącząca się ich wartość przekracza 500 zł, są wymagalne, co najmniej od 30 dni i usunnął, co najmniej miesiąc od wysłania Klientowi wezwania do zapłaty. Wezwać nasi goście;

Czy Pani / Pani nabyta jest właśnie z papieżem (np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.

W związku z ponownym wykonaniem czynności bankowych, Pani / Pana dane osobowe, na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe, ◆ jako całość przez Bank do Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Kaczmarskiego 77a (dalej " BIK ") W takim przypadku BIK stanie się wspólnym adresem e-mail:kontakt@bik.pl, lub pisemnej (Centrum Obsługi Klienta BIK SA, 02-676 Warszawa, Postępu 17A). W BIK zaproponowany przez inspektora ochrony danych, z którego może się odbyć przez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK SA, 02-676 Warszawa, ul Postępu 17A). Z inspektorem ochrony danych mogę się skontaktować z naszą firmą.

Pani / Pana dane będzie przetwarzane przez BIK w podróży:
nakład czynności bankowych, w odniesieniu do wyników finansowych i ilościowych kredytów, w tym z konieczności profilowania - podstawą prawną,
statystycznych i analizują, co się z nimi nie zgadza;
w celu zastosowania metody i pojęć, które w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego;
W przedmiocie wniosku dotyczącego prze konania sporu.
BIK przetwarza Pani / Pana dane osobowe w zakresie:
dane identyfikujące osobę: PESEL / NIP, nazwisko, nazwisko, dane dotyczące dokumentu tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, dane urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
dane adresowe i teleadresowe,
dane socjo-demograficzne: informacje o obsłudze lub prowadzeniu działalności gospodarczej, liczby osób pracujących w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;
Dane dotyczące zobowiązań: źródło zobowiązań, kwota i waluta, numer i stan rachunku, dane realizacji zobowiązań, stan zadłużenia, zobowiązania i zobowiązania, dane wygaśnięcia zobowiązania ,., nie dotyczy. 105a ust. 3 ustawy, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja tibbo i dane dotyczące wniosków Kredytowych.
BIK pozypracować Pani / Pana dane osobowe z Banku. Informacja o upadłości konsumenckiej Przetwarzanie informacji w BIK może pochodzić z Banku oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:
Dla celów realizacji zlecenia bankowego, w jego rachunku bieżącym lub w wysokości przez użytkownika. 105a ust. 3 Prawo do zwrotu kosztów Okres nie pochodzi z 12 miesięcy od ich przesłania;
dla celów stosowanych i metod, które mają zastosowanie w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego - przez okres trwania zobowiązań i przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
dla celów statystycznych i analiz - przez okres ich obowiązywania i przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązań, odstąpienia od umowy;
Wzajemne zgłoszenie Pani / Pana reklamacji i oświadczeń roszczeń.
Pani / Pana (b) przedmiotowy podmiot uprawniony do ich sprzedaży, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawo bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowód osobisty w celu kontroli poprawności przekazanych danych osobowych, oraz podmiotów towarzyszących z BIK, o ile taki obiekt realizacji Pani / Pana zgodą. Pani / Pan ma również prawo do pobierania informacji w imieniu BIK, BOL i naciśnięciu z poleceniami BIK.

Zięć w stosunku do Banku, jak i BIK, przysługuje do. W odniesieniu do danej Pani / Pana danych osobowych.

W sytuacji ran za pośrednictwem danych osobowych. Cofnięcie zatwierdza na nią dokumentację przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani / Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy. do otrzymania od właściciela lub właściciela. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uściślenie przedsiębiorstwa.

Z boku w stosunku do Boga, jak i BIK, przysługuje Pani / Panu również.

Podawanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem zawarcia umowy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------