Wpis z mikrobloga

Luk­su­so­wa willa w cen­trum War­sza­wy, ba­jecz­nie drogi tort i świat wiel­kiej mody! Tak żyje Ka­ta­rzy­na Tusk (27 l.), córka pre­mie­ra Do­nal­da Tuska (57 l.) i au­tor­ka po­pu­lar­ne­go mo­do­we­go bloga. Jak usta­lił Fakt, ostat­nie wpisy razem z ko­le­żan­ką przy­go­to­wu­je w willi szefa rządu przy ul. Par­ko­wej w War­sza­wie. A czas umila sobie cia­stecz­kiem za... 100 zł! A prze­cież tort bez­owy to praw­dzi­wa bomba ka­lo­rycz­na. Takie cu­deń­ko może za­wie­rać nawet 2,7 tys. ka­lo­rii– tyle, co ponad 50 zdro­wych pol­skich ja­błek.

#beza #jedzenie #jedzja #ambitneznalezisko #4konserwy
amid - Luk­su­so­wa willa w cen­trum War­sza­wy, ba­jecz­nie drogi tort i świat wiel­...

źródło: comment_5JJGij8S2GOQGbb6qv27KBYDVtGDiONa.jpg

Pobierz
  • 2
  • Odpowiedz