Wpis z mikrobloga

Kto jeszcze pamięta zamordystyczny mokry sen Polska2050:

Lider Polska 2050 w Gdańsku Łukasz Kopeć wskazał, że Polska 2050 popiera postulaty organizacji przedsiębiorców dotyczące podjęcia w trybie pilnym prac, m.in. nad aktami prawnymi umożliwiającymi

kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID (UCC), i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy, oraz nad aktami prawnymi

ograniczającymi dostęp do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach osób nieposiadających unijnego certyfikatu, lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu.

Zdecydowane ściganie osób wykonujących zawody medyczne szerzących nieprawdziwe treści dotyczące pandemii oraz szczepień, a także osób wytwarzających oraz posługujących się fałszywymi certyfikatami szczepień.

Wprowadzenie przepisów umożliwiających pracodawcom i usługodawcom weryfikację zaszczepienia.

Niezbędne jest wprowadzenie obowiązkowych szczepień grup zawodowych: nauczycieli i pracowników publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, dziennych opiekunów i pracowników placówek pieczy zastępczej, pracowników instytucji pomocy społecznej oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z tymi podmiotami, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia w zakresie ich stanu zdrowia.

Należy wprowadzić obowiązek szczepień dla posłów i senatorów, ponieważ ich obowiązkiem jest dawanie przykładu, a wprowadzenie takiego ograniczenia ich wolności jest dopuszczalne, gdy przemawia za tym inna konstytucyjna wartość, której projektodawca daje pierwszeństwo.

Intensywna promocja szczepień w formie ogólnopolskiej kampanii w mediach społecznościowych i publicznych oraz kampanii celowanych.

zmobilizowania służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych.


https://stowarzyszenie2050.pl/plan-polska-2050-w-celu-przeciwdzialania-pandemii-konferencja-prasowa-w-gdansku/

#koronawirus #szczepienia #polska #polityka #bekazlewactwa #lewackalogika #faszyzm
  • 5