Wpis z mikrobloga

Ludzie Bielana wystosowali autopoprawkę do swojego projektu zmian w Ustawie o Broni i Amunicji podyktowanych opinią Biura Analiz Sejmowych. Streszczenie zmian do zmian:

> Art. 4. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć zdolną do wystrzelenia pocisku

z początkową energią kinetyczną przekraczającą 17J:

1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;

2) broń na rejestrację.

2. Nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji dopuszczalne jest na zasadach określonych w ustawie


Zmiana względem obecnej to wykreślenie regulacji dotyczących m.in. kusz, gazówek, kastetów, pałek oraz ukrytych ostrzy. Punkt drugi to doprecyzowanie zasad dotyczących amunicji.

Art. 10. 1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń do ochrony osobistej, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz do wniosku dołączy pisemne oświadczenie, że o pozwolenie na broń występuje ze względu na potrzebę ochrony osobistej.

Właściwy organ Policji pozwolenie na broń wydaje również wtedy, gdy wnioskodawca spełnia kryteria wskazane w ust. 1 oraz przedstawi ważną przyczynę po siadania broni, inną niż potrzeba ochrony osobistej.


Bardziej po ludzku, zezwolenie do ochrony osobistej przechodzi na ten sam tryb co obecne zezwolenia sportowe, kolekcjonerskie i myśliwskie, policja musi je wydać po spełnieniu kryteriów.

Niestety projekt dalej zostawia cele zezwolenia. Jednak ze zmianami dla poszczególnych rzeczy, w art. 10 ustęp 3, podpunkt 3 zmienia tekst na

3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, – dla pozwolenia na broń do celów sportowych;


Czyli zostaje wykreślona licencja PZSS przy ubieganiu się dla celów sportowych, będzie wystarczyć sam fakt członkostwa w klubie strzeleckim do ubiegania się o zezwolenie do celów sportowych.

Ustęp 4 także ma swoje pomniejsze zmiany, do celów sportowych dostępny kaliber rośnie z obecnego limitu 12 mm do 20 mm, w ustępie 5 zostaje skasowany martwy zakaz rejestracji broni wyposażonej w tłumik. Przepis ten jest tak naprawdę martwy obecnie więc wykreślenie nie jest żadną zmianą oprócz uporządkowania obecnego rozumowania tego zapisu przez jego wykreślenie

5a. Ograniczenia wskazanego w ust. 5 pkt1 nie stosuje się do pozwoleń, o których mowa w ust. 4 pkt 7.


Bardziej po ludzku, samoczynna dostępna dla kolekcjonerów.

Art 10b - Wykreślony, wylatuje obowiązek posiadania licencji PZSS przy uzyskaniu zezwolenia do celów sportowych.

Art 11 Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

9) posiadania broni na rejestrację;
10) posiadania broni palnej wytworzonej przed rokiem 1900 oraz replik tej broni, za wyjątkiem broni
samoczynnej;

Pierwszy punkt to odniesienie że w gruncie rzeczy broń jednostrzałowa jak np. śrutowe dubeltówki można będzie posiadać po zgłoszeniu jej faktu posiadania po wypełnieniu wniosku o rejestrację, jednak przy punkcie drugim dającym spore pole co do broni przed 1900 dziwi fakt nie zamieszczenia innych rodzajów broni pod rejestrację bo mamy dziwactwo gdzie będzie można posiadać np. strzelbę Winchester M1897 czy karabin Mauser M1893 z dostawą do domu, jednak aby mieć współczesną pompkę lub powtarzalny sztucer potrzebne jest pełnoprawne zezwolenie.

W drugim to jeden z głównych "ficzerów" zmian czyli repliki przed 1900 dostępne bez zezwoleń jednak były zastrzeżenia co do teoretycznej legalności CKM-ów systemu Maxima czy Browningów M1895. Niestety co mi się nie podoba to dalszy brak definicji co jest "repliką", sporo konstrukcji po 1900 często korzystało w oparciu o mechanizm działania wprowadzonych przed 1900 np. rewolwer Colt Police Positive z 1905 różnił się od rewolweru Colt New Service z 1898 dwoma rzeczami, mniejszą ramą z racji mniejszego kalibru oraz dodaniem jednego elementu o nazwie "transfer bar" uniemożliwiającej przypadkowy wystrzał, jednak cały mechanizm działania w obu rewolwerach nie miał drastycznych zmian względem rewolweru Colt M1892. Jest też "wariant" rewolweru Colt M1892 o nazwie Colt M1901 która jedyna różnica względem M1892 to dodanie kółeczka do przewieszenia sznurka czy M1903 gdzie różnicą było zmiana w głębokości gwintu w ramach kontraktu wojskowego.

Jest też cała maniana z łamaną bronią śrutową, praktycznie wszystkie strzelby w układzie horyzontalnym korzystają z trzech systemów działania, odciąganych kurków używanych nieprzerwanie od lat 60. XIX wieku, systemu Boxlock opracowanego w 1875 i systemu Sidelock opracowanego na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku. Systemy co prawda podlegały ewolucyjnym zmianiom, jednak ich podstawowe działanie tak naprawdę nigdy się nie zmieniło na przestrzeni ostatnich 150 lat.

Jak widać bez dokładnej definicji co jest repliką mamy konkretną kaszanę pojęciową co jest czym.

Art. 12. 1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w

jakim zostało wydane oraz rodzaj broni.

Wylatuje liczba sztuk dostępna na zezwoleniu. W ramach tego artykułu także wylatują promesy.

Decyzja, o której mowa w ust.1 lub legitymacja posiadacza broni uprawniają do nabywania broni i amunicji. Karta rejestracyjna broni uprawnia do zakupu amunicji.


Łatanie luki w pierwszym projekcie, nie było jasne jak ma wyglądać sprzedaż amunicji do broni na rejestrację.

Art. 19.

> 4. Organ który dokonał czynności odebrania broni zobowiązany jest, w terminie 14 dni od jej dokonania,

doręczyć osobie posiadającej broń postanowienie o zabezpieczeniu broni i oddaniu jej do depozytu, zawierające

uzasadnienie tej czynności w świetle przesłanek określonych w ust. 1. Postanowieniu nadaje się rygor

natychmiastowej wykonalności. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Policji

wnoszone za pośrednictwem organu, który dokonał czynności. Komendant Główny Policji orzeka

postanowieniem, na które służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


5. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania czynności odebrania broni z przyczyn określonych w ust 1

pkt 1) lub 3) nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni, odebrana

broń, amunicja oraz dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni podlegają niezwłocznemu zwrotowi.


Wyjaśnienie kwestii konfiskaty i zwrotu broni z depozytu

Cały projekt scalony z ustawą dla łatwiejszej analizy projektu
https://drive.google.com/file/d/1Vqx5EBk1Y6RGMXW520DGhgMiBHIGR_eq/view

#bron #strzelectwo #gunboners #militaria #bronpalna
Pobierz
źródło: comment_1658507583GXW6ptJFesXk8hgidxNYyQ.jpg
  • 13
1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;


@rebel101: To będą typy zezwoleń? Czy będą definiować co jest bronią bojową, a co sportową itp.?
@rebel101: Cele zezwoleń oczywiście nie są dobre, czy porządane, lecz mają tą zaletę, że trwają już jakiś czas i przez to każdy wie, z czym to się je.

Wielkie dzięki za cały opis!
Art 11 Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:


9) posiadania broni na rejestrację;

Pierwszy punkt to odniesienie że w gruncie rzeczy broń jednostrzałowa jak np. śrutowe dubeltówki


@rebel101:
Ja z uporem maniaka podniosę kwestię, że tak długo, jak to podpięty magazynek będzie określał kategorię broni -- prawo będzie nagminnie łamane, bo jestem pewny, że mimo przepisów kategoryzujących chyba niemal każdy karabin jako broń na rejestrację -- żaden sklep mi
konto usunięte via Wykop Mobilny (Android)
  • 1
@rebel101: Cele zezwoleń oczywiście nie są dobre, czy porządane, lecz mają tą zaletę, że trwają już jakiś czas i przez to każdy wie, z czym to się je.


Wielkie dzięki za cały opis!

@Drobar: ale nawet w Dyrektywie unijnej nie trzeba wcale sztucznego dzielenia na kategorie "do celów" - po to są ujednolicone kategorie ABCD.

Jeśli już mają cele zostać - to lepsze jest czeskie rozwiązanie - gdzie cele posiadania
konto usunięte via Wykop Mobilny (Android)
  • 0
@rebel101: ...żeby tylko się nie okazało, że pod pojęcie "wspólny projekt" wskoczy ten szmaciany projekt ustawy od kukiza - najgorszy dla środowisk strzeleckich z tych 3 ()
@janinapomidor: Każdy projekt ma swoje zalety jak i wady.

- Projekt Kukiza - Za całościowe rozwiązanie problemów z obecną UoBiA. Stanowczo wymaga doszlifowania mimo przyzwoitych rozwiązań technicznych.

- Projekt Solidarnej Polski (projekt napisany z Firearms United BTW) - Za likwidację zezwoleń do celów wraz z dostosowaniem wielu kwestii proponowanych przez Kukiza do bieżącej UoBiA więc mamy dalej mocno przyjazne werdykty sądowe powiązane z bieżącą ustawą. Podoba mi się też ta nieszczęsna
@Polinik: Tutaj trzeba podziękować UE za ten dyrdymał, bądź co bądź posiadanie magów we wszystkich projektach to wręcz symboliczne obostrzenia, u Kukiza potrzeba dosłownie raz na rok skoczyć na strzelnicę, u Sierakowskiej magi o dowolnej pojemności będzie można używać na strzelnicach bez ograniczeń (co i tak jest żadnym ograniczeniem bo broni można używać tylko na strzelnicach) a od ludzi Bielana po prostu nie są ruszane bo zostają się cele gdzie jest